Hodowla lasu

Zajęcia pozalekcyjne z hodowli lasu mają na celu:

Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez możliwość uczestnictwa w zajęciach młodzieży zarówno zdolnej, jak i słabszej, pragnącej poszerzać wiedzę i umiejętności.

Podwyższanie jakości funkcjonowania systemu oświaty poprzez poszerzanie wiedzy i umiejętności biorących udział w zajęciach, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych .

Wprowadzanie rozwiązań zwiększających efektywność kształcenia i wychowania poprzez przygotowywanie uczniów do egzaminu zawodowego leśnego oraz do bieżących lekcji, a przede wszystkim przygotowywanie uczniów do konkursów i olimpiad.

Zagospodarowywanie czasu wolnego uczniów poprzez organizowanie wycieczek w celu rozpoznawania gatunków roślin zielnych, gatunków drzew i krzewów oraz określania siedlisk leśnych, a także przygotowywanie zielników.

Przeciwdziałanie patologiom poprzez kształtowanie w uczniach systematyczności, odpowiedzialności oraz wrażliwości na piękno przyrody.

Przewidywane efekty:

1. poszerzenie wiedzy i umiejętności, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

2. wyższa zdawalność egzaminów i osiągnięcia w konkursach i olimpiadach

3. umiejętność nazywania gatunków roślin, drzew i krzewów po cechach morfologicznych

4. systematyczność, odpowiedzialność i wrażliwość na piękno przyrody

 

Zajęcia są oparte na:

1. ćwiczeniach powtórzeniowych do egzaminu zawodowego (teoretycznych, praktycznych)

2. ćwiczeniach w rozwiązywaniu zadań przeliczeniowych z hodowli oraz testów

3. rozwiązywaniu dodatkowych projektów hodowlanych

4. pracy z dokumentacja leśną (opisy taksacyjne, plany hodowli lasu)

SzW