Sprawozdanie finansowe

Zgodnie z par. 34 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych (Dz.U. poz.1911) jednostka ma obowiązek opublikowania sprawozdania finansowego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jednostki w terminie do 10 maja br.

Sprawozdanie finansowe Technikum Leśnego w Miliczu za rok 2019