Informacje o egzaminach

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów zawodowych znajdują się na stronach CKE i OKE Wrocław.

Jednocześnie informujemy, że od 1 września 2015 r., zgodnie z przepisami:
– ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
– rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 r., poz. 673),
– rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 188 ze zm.)
odpłatność za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dotyczy:

1) uczniów będących młodocianymi pracownikami (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
2) osób, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
3) osób, które przystępują do egzaminu eksternistycznego zawodowego (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
4) absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych (opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
5) osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe  (opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny).

Zgodnie z ww. przepisami prawa wysokość opłaty za obie części egzaminu zawodowego – wynosi obecnie 171,00 zł. z czego:
– za część pisemną egzaminu – 1/3 ww. kwoty – to jest 57,00 zł.,
– za część praktyczną egzaminu – 2/3 ww. kwoty – to jest 114,00 zł.

Komunikat OKE w sprawie w/w opłaty znajduje się tutaj.

  • Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. – Pytania i odpowiedzi znajdują się tutaj
  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku
    AKTUALIZACJA nr 1 z 22 grudnia 2020 r.

Komunikat znajduje się tutaj

  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym
    2020/2021 – AKTUALIZACJA z dnia 29 grudnia 2020 r.

Informacja znajduje się tutaj