Informacje o egzaminie

MATURA 2021 – WAŻNE INFORMACJE

Najważniejsze akty prawne dotyczące egzaminu maturalnego

I. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, tekst jednolity tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 [Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 5 lipca 2019 r. – art. 126],

II. Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 29 grudnia 2016 r., poz. 2223)

III. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

IV. Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl

https://oke.wroc.pl/wpcontent/uploads/library/File/pdfy/20200820_E8_EM_Komunikat_o_harmonogramie.pdf

a. Ważne terminy dla ucznia: 

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/WtermUcz2021.pdf

b. Ważne terminy dla absolwenta:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/WtermAbs2021.pdf

 • Komunikat w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 r.

https://oke.wroc.pl/wpcontent/uploads/library/File/pdfy/20200820_EM_Komunikat_o_dostosowaniach.pdf

 • Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2021 r.:

https://oke.wroc.pl/wpcontent/uploads/library/File/pdfy/20200820_E8_EM_Komunikat_o_przyborach.pdf

 • Komunikat w sprawie listy olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2021 r.:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/KomOlimp2021EME8.pdf

 • Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015.

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

 • Zestawy wzorów i tablic (Karta wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych (biologia, fizyka, chemia), Wybrane wzory matematyczne (od roku 2015)).

https://oke.wroc.pl/archiwum/wzory-tablice-i-pomoce-dla-maturzystow/

 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/ 2021.

https://oke.wroc.pl/aktualnosci/egzamin-maturalny-173/

Pozostałe ważne dokumenty:

 • Deklaracje i formularze dla zdających

https://oke.wroc.pl/deklaracje-i-formularze-dla-zdajacych/

 • Informacja o opłatach:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/OplatyAbs2021.pdf

Jedna formuła egzaminu dla wszystkich zdających

Wszyscy absolwenci, bez względu na rok i typ ukończenia szkoły, zdają egzamin maturalny wg tzw. „formuły 2015”

 • deklaracja 1a obowiązuje absolwentów z 2021r. oraz kontynuujących zdawanie (składana do dyrektora szkoły),
 • deklaracja 1b obowiązuje absolwentów szkół zlikwidowanych i przekształconych (składana do dyrektora OKE),
 • deklaracja 1c obowiązuje absolwentów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (składana do dyrektora OKE).

Terminy składania deklaracji maturalnych

Deklaracje składane do dyrektora szkoły:

30 września termin składania deklaracji wstępnych – obowiązuje tylko uczniów klas maturalnych i ma charakter porządkowy.

Absolwenci, którzy ukończyli szkołę we wcześniejszych latach, mogą złożyć deklarację w terminie od 1 września do 7 lutego. Mogą nie składać deklaracji wstępnej.

7 lutego termin składania deklaracji ostatecznych. Zdający mogą do tego czasu zmienić język obowiązkowy, przedmioty dodatkowe oraz zrezygnować z egzaminu. Po tym terminie żadne zmiany nie są już możliwe. Wyjątek stanowią laureaci i finaliści olimpiad, którzy mogą zgłaszać zmiany do 20.04.

Opłaty za egzamin – Art. 44

Opłata jest obowiązkowa dla osób, które:

1. przystępują po raz trzeci i kolejny do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego (nie licząc sesji poprawkowej),

2. deklarują ten sam egzamin dodatkowy, który w poprzednim roku lub latach zgłaszali, ale byli nieobecni.

Opłaty należy wnieść na konto OKE w terminie od 1 stycznia do 7 marca. Dowód wpłaty należy przesłać do 7 marca do OKE, a kopię przedłożyć w szkole. Opłata nie podlega zwrotowi. Niewniesienie opłaty skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego.