Procedury szkolne

Dodatkowe procedury:

1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA PRZEZ UCZNIA ZŁEGO SAMOPOCZUCIA

2. PROCEDURA ZWALNIANIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

3. PROCEDURA PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

4. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA UCZNIOWI NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

5. PROCEDURA MONITOROWANIA PRZEZ SZKOŁĘ REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO PRZEZ UCZNIÓW

6. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIÓW NIESYSTEMATYCZNIE REALIZUJĄCYCH OBOWIĄZEK SZKOLNY

7.  PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI

8. PROCEDURA ROZPOZNAWANIA ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO UCZNIA

9. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC PRZEMOCY DOMOWEJ

10. PROCEDURA PROCESU ADAPTACYJNEGO UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

11. PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

12.  PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLE CHORYM W SZKOLE

13. PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIENIA Z NAUKI DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO